Scroll to top

Inžinierska geodézia

predrealizačné zameranie (ako podklad k vypracovaniu projektovej dokumentácie)

vytyčovanie stavebných objektov

merania počas výstavby (podklady k fakturácií, kontrolné merania)

porealizačné zameranie stavieb

spracovanie geodetickej dokumentácie skutočnej realizácie stavby

spracovanie geodetických podkladov ku kolaudácií

meranie a tvorba 3D modelov stavieb

tvorba vrstevnicových plánov

tvorba digitálneho modelu terénu

vyhotovovanie priečnych rezov a pozdĺžnych profilov

výpočet kubatúr, realizovaných násypov a výkopov

meranie deformácií stavebných objektov

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.