Scroll to top

Kataster nehnuteľností

 • vyhotovovanie geometrických plánov
 • vytyčovanie hraníc pozemkov
 • zameranie stavieb ku kolaudácií
 • komplexné služby pri vysporiadaní vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam
 • vyhotovenie podkladov pre vecné bremená
 • vyhotovovanie identifikácie parciel
 • spracovanie podkladov pre vyňatie pôdy z PPF a LPF
 • poradenská činnosť v oblasti katastra nehnuteľností

Inžinierska geodézia

 • predrealizačné zameranie (ako podklad k vypracovaniu projektovej dokumentácie)
 • vytyčovanie stavebných objektov
 • merania počas výstavby (podklady k fakturácií, kontrolné merania)
 • porealizačné zameranie stavieb
 • spracovanie geodetickej dokumentácie skutočnej realizácie stavby
 • spracovanie geodetických podkladov ku kolaudácií
 • meranie a tvorba 3D modelov stavieb
 • tvorba vrstevnicových plánov

Ostatné

 • zameranie adresného bodu
 • vyhotovenie grafickej identifikácie parciel