Katastrálne mapy
Katastreportál
Zákony Slovenskej Republiky
Historické mapy

Inžinierska geodézia

 •  predrealizačné zameranie (ako podklad k vypracovaniu projektovej dokumentácie)
 •  vytyčovanie stavebných objektov
 •  merania počas výstavby (podklady k fakturácií, kontrolné merania)
 •  porealizačné zameranie stavieb
 •  spracovanie geodetickej dokumentácie skutočnej realizácie stavby
 •  spracovanie geodetických podkladov ku kolaudácií
 •  meranie a tvorba 3D modelov stavieb
 •  tvorba vrstevnicových plánov
 •  tvorba digitálneho modelu terénu
 • vyhotovovanie priečnych rezov a pozdĺžnych profilov
 • výpočet kubatúr, realizovaných násypov a výkopov
 • meranie deformácií stavebných objektov

Kataster nehnuteľností

 •  vyhotovovanie geometrických plánov
 •  vytyčovanie hraníc pozemkov
 •  zameranie stavieb ku kolaudácií
 •  komplexné služby pri vysporiadaní vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam
 •  vyhotovenie podkladov pre vecné bremená
 •  vyhotovovanie identifikácie parciel
 •  spracovanie podkladov pre vyňatie pôdy z PPF a LPF
 •  poradenská činnosť v oblasti katastra nehnuteľností

      Ostatné

 •  zameranie adresného bodu
 •  vyhotovenie grafickej identifikácie parciel